افتخارات
فرهنگی ، ورزشی

محمدحسین میرقادری

دوم

حفظ منطقه 1

سال 98-97

حسین بخشی زاده

اول

قرائت قرآن منطقه 1

سال 98-97

محمدکاظمی

دوم

قرائت قرآن منطقه 1

سال 98-97

حسام خردمند

اول

تفسیر قرآن منطقه 1

سال 98-97

امیرعرشیا لطفی

دوم

احکام منطقه 1

سال 98-97

محمد کاظمی

دوم

اذان منطقه 1

سال 98-97

امیر حلاجی بیدگلی

سوم

قرائت قرآن منطقه 1

سال 97-96

بنیامین صمدی ذاکری

سوم

صحیفه سجادیه منطقه 1

سال 97-96

مهیار زندپور اصل

سوم

ترتیل قرآن منطقه 1

سال 97-96

امیر حلاجی بیدگلی

سوم

اذان منطقه 1

سال 97-96

امیرعرشیا لطفی

دوم

ترتیل قرآن منطقه 1

سال 97-96

محمدکاظمی

اول

قرائت قرآن منطقه 1

سال 97-96